Shinobi Striker

Naruto to Boruto Shinobi Striker Update 2.38 Patch Notes

Naruto to Boruto Shinobi Striker Update 2.38 Patch Notes

A new Naruto to Boruto Shinobi Striker update 2.38 is now available on PS4, PC, and Xbox One. According to…

1 month ago

Naruto to Boruto Shinobi Striker Update 2.37 Patch Notes

A new Naruto to Boruto Shinobi Striker update 2.37 released on PS4, PC, and Xbox One. According to Shinobi Striker…

2 months ago

Naruto to Boruto Shinobi Striker Update 2.36 Patch Notes – Feb. 24, 2022

Naruto to Boruto Shinobi Striker update 2.36 is now available to download on PS4, PC, and Xbox One. According to…

3 months ago

Naruto to Boruto Shinobi Striker Update 2.35 Patch Notes – Feb. 3, 2022

Naruto to Boruto Shinobi Striker update 2.35 is now available to download on PS4, PC, and Xbox One. According to…

4 months ago